Sunday, April 21, 2024
EnglishThai (ภาษาไทย)
ระเบียบการรับสมัครสมาชิก PDF พิมพ์ อีเมล

 

alt
คณะกรรมการพิจารณาการรับสมัครสมาชิก
ประธานกรรมการฯ    :  ดร. กฤษณะพล  โกมลบุณย์
กรรมการ                  :  คุณภัฏฏการก์  บุนนาค
 
คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก
1. มีความรู้และความสามารถในการใช้อาวุธปืนอย่างปลอดภัย
2. เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน
3. เป็นผู้มีสุภาพดีไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต่อสังคมและไม่เป็นโรคลมชักหรือโรคที่ทำให้ไม่สามารถควบคุมสภาพร่างกายได้โดยฉับพลัน
4. ไม่เคยถูกให้ออกจากสมาชิกภาพของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยหรือสมาคมกีฬาจังหวัดใดๆ
5. ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษคดีอาญาใดๆ
 
หลักการรับสมาชิก
1. มีผู้เสนอ   1  ท่าน
2. มีผู้รับรองที่เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 365 วัน จำนวน 2 ท่าน
3. ผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสมาคมฯ ซึ่งจะจัดสัมภาษณ์ผู้เข้าสมัครทุกเดือน
 
เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก  ประกอบด้วย
1. ใบสมัคร ( ขอได้จากสมาคมฯ )
2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3. สำเนาบัตรประชาชน   1  ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน     1  ชุด
5. สำเนาการเป็นสมาชิกหรือชมรมหรือสโมสรกีฬายิงปืน ( ถ้ามี )
 
 
 
 
ค่าธรรมเนียม
1. ค่าสมัครสมาชิกแรกเข้า  คนละ  2,000  บาท
2. ค่าบำรุงสมาคมปีละ   2,000  บาท
3. ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติ จะเก็บค่าสมัครพร้อมค่าบำรุง  คนละ  100 Euro 
4. สมาชิกต้องชำระเงินค่าบำรุงรายปี ภายในวันที่ 31 มกราคมของทุกปี  รวมทั้งหนี้สินอื่นๆ ที่มีพันธะจะต้องชำระให้แก่สมาคมอันเป็นส่วนรวม 
5. เมื่อสมาชิกที่ถูกตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิกแล้วต้องการต่อบัตรสมาชิกใหม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามข้อ 1 และข้อ 2 อีกครั้ง
 
 
อัตราค่าใช้บริการของสมาชิก
1. ค่าบำรุงสนาม  100  บาท ( สำหรับแขกของสมาชิกและผู้ที่สนใจ )
2. ค่าเช่าปืนของสมาคม  100 บาท
3. ค่ากระสุน RC 2 นัดละ 13 บาท, RC 4 นัดละ 15 บาท ( 1 กล่อง มี 25 นัด )
4. ค่าเป้าซ้อม  แบ่งเป็น
- ประเภท  SKEET และ TRAP (ชาย, หญิง) ชุดละ 100 บาท ( 1 ชุด มี 25 เป้า )
- ประเภท   DOUBLE TRAP  ชาย ชุดละ 200  บาท   ( 1 ชุด มี 50 เป้า )
- ประเภท   DOUBLE TRAP  หญิง ชุดละ 160 บาท    ( 1 ชุด มี 40 เป้า )
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2012 เวลา 20:01 น.
 

ปฎิทิน กิจกรรม

There are no events at this time
tot1

 

.

สมาคม ยิงเป้าบินแห่งประเทศไทย

286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2369-1935 0-2319-0313
แฟกซ์ : 0-2319-0312